OBCHODNÍ PODMÍNKY


obchodní společnosti
Europe Bedona s.r.o.
se sídlem Vltavská 53/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 11809566
zapsané v obchodním rejstříku C 354791/MSPH vedená u Městského soudu v Praze
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bedona.sk


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Europe Bedona s.r.o., se sídlem Vltavská 53/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 11809566,
zapsané u Městského soudu v Praze, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s
ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé
v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového
obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce
umístěné na internetové adrese bedona.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím
rozhraní webové stránky jako e-shop (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží
od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do
svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu
umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového
rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a
Europe Bedona s.r.o. (www.bedona.sk)
Vltavská 53/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 11809566
tel/fax: +421 2222 058 23, e-mail: info@bedona.sk
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich
změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání
zboží jsou prodávajícím považovány za správné. V souladu s Obecnými předpisy ochrany
osobních údajů by měla být přijata veškerá rozumná opatření, aby tyto údaje, jež jsou
považovány za osobní údaje, jsou-li nepřesné, a to s přihlédnutím k účelům, pro které se
prodávajícím zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 365 nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z
kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého
zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno
obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, je-li
prodejce v daném čase plátcem DPH a všech souvisejících poplatků. Před uzavřením kupní
smlouvy je taktéž kupující srozuměn s tím, jaká je cena nabízené přepravy nebo osobního
odběru ve smluvním skladu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány
ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího
uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Dále je kupující srozuměn s
podmínkami mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit
se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru (v souladu s § 1820 odst. 1 písm. j)
občanského zákoníku).
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s nákupem:
Směřuje-li jednání kupujícího k uzavření kupní smlouvy, sdělí prodávající kupujícímu v
dostatečném předstihu s uzavřením smlouvy nebo před tím, než je určena závazná
objednávka, nabídku, tj. celkovou cenu zboží a nákladů na jeho dodání. Informace o
nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí
pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy
prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou
dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného
Europe Bedona s.r.o. (www.bedona.sk)
Vltavská 53/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 11809566
tel/fax:+421 2222 058 23, e-mail: info@bedona.sk
zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k
odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik
práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží
zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu tlačítkem „PŘIDAT DO KOŠÍKU“),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle
kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ čímž bere
zákazník/ kupující na vědomí že se současně s tím jedná o jeho „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ
K PLATBĚ“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském
účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). A k uzavření smlouvy
dojde až v okamžiku, až prodávající zpětně odešle potvrzení objednávky kupujícímu.
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká tedy až doručením potvrzení
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory a jiné takové bezprostředně související spotřebitelské náklady) si hradí
kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
Europe Bedona s.r.o. (www.bedona.sk)
Vltavská 53/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 11809566
tel/fax: +421 2222 058 23, e-mail: info@bedona.sk
 na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce a formou, kterou určuje v místě dodání
přepravce;
 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 444777099/2010, vedený u společnosti Fio
banka (dále jen „účet prodávajícího“);
 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému „ComGate Payments“;
 v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek, tj. v místě určeném
kupujícím v objednávce;
 prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou, formou odložené platby, SkipPay,
PlatímPak, pokud je ovšem prodávající v elektronickém nákupním košíku nabízí.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši v objednávce. Není-li uvedeno výslovně jinak,
rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a dále také i individuálně
sjednané náklady viz ustanovení 3.2., které tím není nijak dotčeno.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží
předem.
4.4. V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná v
momentě převzetí zboží kupujícím či kteroukoliv jím pověřenou osobou. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, tj. i včetně
předání platebních podkladů od prodávajícího kupujícímu.
4.5. V případě bezhotovostní platby za objednávku je kupující povinen uhrazovat kupní cenu
zboží společně s uvedením jemu přiděleného variabilního symbolu platby. V případě
bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn až okamžikem připsání
příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky (čl. 3.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním
zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový
doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v
elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
Europe Bedona s.r.o. (www.bedona.sk)
Vltavská 53/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 11809566
tel/fax:+421 2222 058 23, e-mail: info@bedona.sk

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
5.1.1. Zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním
potřebám.
5.1.2. Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží,
které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím.
5.1.3. Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických
důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.
5.1.4. Zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu,
pokud jej kupující porušil.
5.1.5. Služba uzavřená prostřednictvím internetu, a to dle ustanovení § 1837 písm. a)
občanského zákoníku, tj. náklady individuálně s objednávkou smluvené coby „služba
montáže“ či „instalace“ na přání kupujícího, s nimiž kupující s objednávkou předem
souhlasil a objednal si je a zaplatil.
5.2. Nejedná-li se o případ zde uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze
od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne,
kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od přepravce převezeme zboží, nebo:
5.2.1. se jedná o poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů
zboží, několik druhů zboží nebo dodání několika částí, které jsou dodávány samostatně,
5.2.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí.
5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2
obchodních podmínek Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový
formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat spolu s s vráceným zbožím v balíku na
adresu smluvního skladu prodávajícího viz čl. 7.14., či na adresu elektronické pošty
prodávajícího: info@bedona.cz. Vyplněný a převzatý vzorový formulář pro odstoupení od
smlouvy, prodávající potvrdí jeho přijetí kupujícímu bez zbytečného odkladu, a to v textové
podobě.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující
zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů
od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta
podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující celé náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu
obvyklou poštovní cestou.
Europe Bedona s.r.o. (www.bedona.sk)
Vltavská 53/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 11809566
tel/fax: +421 2222 058 23, e-mail: info@bedona.sk
5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, vyjma
objednávky a zboží, jenž kupující hradil dobírkou. V takovém případě doplní kupující s
odstoupením od smlouvy také své číslo účtu a pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn
plnit svůj závazek formou peněžní poukázky na adresu kupujícího z jeho objednávky.
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu
kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, a podle toho, co nastane dříve.
5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, včetně újmy možnosti uvést zboží zpětně do prodeje
za jeho původní a plnou cenu, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající
kupujícímu kupní cenu, jen byla-li již objednávka zaplacená, a to bez zbytečného odkladu a
bezhotovostně na bankovní účet určený kupujícím.
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je
povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání a vícenáklady vzniklé za případné
uskladnění delší, než domluvené doby, jdou k tíži kupujícímu.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující nejprve povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží (míněno zásilky) a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V
případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí
kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti
za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
Europe Bedona s.r.o. (www.bedona.sk)
Vltavská 53/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 11809566
tel/fax: +421 2222 058 23, e-mail: info@bedona.sk
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a
§ 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů).
7.2. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo
službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále
jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady
prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když
je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že
jsou poskytovány samostatně.
7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době převzaté věci, tato věc:
7.3.1. odpovídá ujednanému popisu (vzorku nebo předloze), druhu a množství, jakož i jakosti,
funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
7.3.2. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži
nebo instalaci, je-li to s ohledem na druh zboží předpokládané a účelné.
7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
7.4.1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na
práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného
odvětví, není-li technických norem,
7.4.2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti,
kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které
může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná
prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo
označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době
uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo
učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
7.4.3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k
použití, které může kupující rozumně očekávat, a
7.4.4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající
kupujícímu poskytl prostřednictvím webového rozhraní před uzavřením kupní
smlouvy.
7.5. Ustanovení čl. 7.4. obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího
před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s
Europe Bedona s.r.o. (www.bedona.sk)
Vltavská 53/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 11809566
tel/fax: +421 2222 058 23, e-mail: info@bedona.sk
tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil (je dle těchto obchodních podmínek
míněno tak, byl zcela srozuměn z webového rozhraní a prezentace zboží od prodávajícího).
7.6. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo
instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost.
To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v
důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního
obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
7.7. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při
převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou
kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
7.8. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li
předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální
obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující
vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být
plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této
době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po
dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
7.9. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat
dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady
nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s
ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým
způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout
vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam
vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
7.10. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu
nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc
koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to
demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než
se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové
věci anebo uhradí náklady s tím spojené (viz. ustanovení § 2170 odst. 3 občanského
zákoníku ).
7.11. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
7.11.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.10 obchodních
podmínek,
7.11.2. se vada projeví opakovaně,
7.11.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
7.11.4. je z prohlášení reklamačním řízení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada
nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
Europe Bedona s.r.o. (www.bedona.sk)
Vltavská 53/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 11809566
tel/fax: +421 2222 058 23, e-mail: info@bedona.sk
7.12. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 7.11.
obchodních podmínek); má se dále za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující
od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co
obdrží věc nebo jakmile mu kupující prokáže, že věc odeslal.
7.13. Vadu lze vytknout jen prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena
jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne
vadu tomu, kdo je od prodávajícího určen k provedení opravy.
7.14. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen
přijmout reklamaci ve svém smluvním skladu: Fulfillment CZ s.r.o. (firma Bedona), Čertousy
2634/7, logistický park P3, Hala H1 - rampa č.6, 193 00 Praha 20-Horní Počernice (Česká
Republika), telefonicky na čísle +421 2222 058 23 či elektronickou poštou e-mailem:
info@bedona.sk . Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné
potvrzení (dále upraveno viz. Reklamační řád).
7.15. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován
nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím
nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně
digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být
reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo
služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.
7.16. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.15. obchodních podmínek může kupující od kupní
smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
7.17. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při
uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po
uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající
namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
7.18. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje
Reklamační řád prodávajícího.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé kupní ceny zboží z objednávky.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
8.3. Vyřizování stížností kupujícího - spotřebitele zajišťuje prodávající prostřednictvím
elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího:
info@bedona.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou
adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
Europe Bedona s.r.o. (www.bedona.sk)
Vltavská 53/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 11809566
tel/fax: +421 2222 058 23, e-mail: info@bedona.sk
8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a
kupujícím z kupní smlouvy.
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je
oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce
vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů
kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely
plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního
dokumentu.


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách
informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační
povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním
osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu. Kdykoliv je ovšem kupující oprávněn u prodávajícího
tento souhlas odvolat.
10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího
plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
Europe Bedona s.r.o. (www.bedona.sk)
Vltavská 53/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 11809566
tel/fax: +421 2222 058 23, e-mail: info@bedona.sk

11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující,
který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od
nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17.
června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotčena platnost ostatních ustanovení.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Vltavská 53/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, adresa
elektronické pošty: info@bedona.sk , telefon +421 2222 058 23. Prodávající neposkytuje jiný
prostředek on-line komunikace.
V Praze dne 30.3.2023


Europe Bedona s.r.o. (www.bedona.sk)
Vltavská 53/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 11809566
tel/fax: +421 2222 058 23, e-mail: info@bedona.sk